• Date: Jan 10 2023
  • Attachment: Download
  • Content

    የፈተናው ቀን ጥር 08/2015 ዓ.ም ሲሆን የፈተባ ቦታ በውሀና ኢነርጂ  ሚኒስቴር  የስብሰባ አዳራሽ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

     

    ለፈተናው የተመረጣችሁ ተወዳዳሪዎች የስም ዝርዝራችሁን አታች የተደረገው ሰነድ አውርዳችሁ ማየት ትችላላችሁ፡፡